Privacyreglement & uitgebreide praktijkinformatie

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Onze praktijk

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

De plichten van de praktijk
Fysiotherapie De Commissaris is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

• Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

o voor fysiotherapeutische zorgverlening;

o voor doelmatig beheer en beleid;

o voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

• Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

• U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.

Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

• Alle medewerkers binnen Fysiotherapie De Commissaris hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

• Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

• Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen.
Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:

• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

• Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen.

Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

• Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

• Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken.

Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Fysiotherapie De Commissaris hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut. De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut. Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier.

Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen.

Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg

De wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens schept de randvoorwaarden waaronder medische gegevens veilig en elektronisch mogen worden uitgewisseld of ingezien. De wet regelt daarnaast ook de rechten van cliënten bij elektronische gegevensuitwisseling.

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) dat wij behouden wordt niet gedeeld met andere zorgverleners zoals uw huisarts. Wij gebruiken andere software.

In het kort moet aan de volgende zes verplichtingen worden voldaan:

1. Het benoemen van een functionaris voor de gegevensbescherming van patiënten; Gemma van der Kolk. Indien afwezig: Bart van Deel.

2. Het vastleggen van het beleid, de procedures en verantwoordelijkheden rondom gebruikte elektronische uitwisselingsystemen en interne zorginformatiesystemen; Ons beleid is gericht op ons handboek Informatiebeveiliging. Deze is in samenwerking met NetUnity opgesteld.

3. Ervoor zorgdragen dat gebruikte elektronische uitwisselingssystemen en interne zorginformatiesystemen voldoen aan de veiligheidseisen en zorgvuldigheidseisen van NEN-7510;

Het EPD dat we gebruiken heeft de NEN-7510 certificering en de app Siilo is een medische ‘WhatsApp’ service en het heeft ook deze certificering.

4. Ervoor zorgdragen dat overeenkomsten tussen zorgaanbieder en de verantwoordelijke van een elektronisch uitwisselingssysteem voldoen aan NEN-7510; Zie punt 3.

5. Ervoor zorgdragen dat gebruik wordt gemaakt van veilige verbindingen die voldoen aan NEN-7512.

6. Ervoor zorgdragen dat de logging van patiëntengegevens voldoet aan NEN-7513.

Bejegening

Voor de omgang met en het behandelen van de patiënt zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt. De officiële richtlijnen zijn op de praktijk beschikbaar.

• De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd.

Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt dit onmiddellijk aan te geven.

• Indien er door bijvoorbeeld geloofsovertuiging bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken, zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de patiënt behandeld kan worden.

• Als een patiënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.

• De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en patiënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn. In de oefenzaal kan er een collega(‘s) actief zijn met zijn/haar patiënt.

• Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden.

• De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de patiënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.

• Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met patiënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beëindigd worden.

• Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

• Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

• Op het moment dat er met de behandeling gestart wordt hebben wij een geneeskundige behandelovereenkomst met u. In de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten die daarbij horen.

Populaire onderwerpen

Ervaringen van onze patiënten

marnix-bakker

Een jonge frisse praktijk met veel kennis van zaken en open voor nieuwe behandelmethodes, daarnaast vriendelijk en kundige fysio's Marnix Bakker

Vriendelijkheidsgehalte, behandelingen en service zijn uitstekend. Gewoon een gouden team Geert de Jonge

geert-de-jonge.jpg